LO per gli attori!!

ciao ! Oggi desidero mostrarvi un progetto, anzi i progetti, a cui tengo particolarmente ... quest'anno scolastico i miei figli lo hanno trascorso in una nuova scuola per vari miei problemi e qui ho trovato un gruppo di persone davvero care. Ho accettato di far parte del gruppo di teatro come aiutante per ciò che concerne le scenografie insieme ai genitori del plesso... spettacolo in cui gli attori erano i genitori e ho scoperto persone fantastiche ed ho deciso di "ricompesare" la loro voglia di mettersi in gioco ed aiutare la raccolta fondi per la scuola e per le associazioni, con dei mini LO per tutti loro e dei LO per la presidentessa del comitato ed il registra !
Ovviamente ho scelto le fantastiche carte Laserowe LOVE !!

cześć! Dzisiaj chcę pokazać wam projekt, a raczej projekty, na których mi szczególnie zależy ... w tym roku szkolnym moje dzieci spędzały je w nowej szkole z powodu moich różnych problemów i tutaj znalazłam grupę naprawdę drogich ludzi. Zgodziłem się być częścią grupy teatralnej jako pomocnik w tym, co dotyczy zestawów wraz z rodzicami złożonego ... show, w którym aktorami byli rodzice, a ja odkryłem fantastycznych ludzi i postanowiłem „zwrócić” ich pragnienie uzyskania w grze i pomoc w zbieraniu funduszy dla szkół i stowarzyszeń, z mini LO dla wszystkich i LO dla przewodniczącego komisji i rejestrującego!
Oczywiście wybrałem fantastyczne karty Laserowe LOVE !!

Hello ! Today I want to show you a project, or rather the projects, which I particularly care about ... this school year, my children spent it in a new school due to various problems of mine and here I found a group of really dear people. I accepted to be part of the theater group as an aide for what concerns the sets together with the parents of the complex ... show in which the actors were the parents and I discovered fantastic people and I decided to "return" their desire to get in play and help fundraising for schools and associations, with mini LOs for all of them and LOs for the chairperson of the committee and the registrant!
Obviously I chose the fantastic Laserowe LOVE paper !!
Użyłem/ I used :


xoxo Sabrina Commenti

Post più popolari